REGULAMIN
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje ogólne warunki, zasady uczestnictwa I prowadzenia szkolenia (dalej: „Szkolenie” lub „Szkolenia”) przez Organizatora Kancelarię Radcy Prawnego Natalię Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B, 52-200 Komorowice, NIP: 573-277-98-24 adres e-mail: get.lawbusiness@gmail.com
2. Organizator realizuje Szkolenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie Szkoleń
dostępnej pod adresem www.gettoknow.pl
3. Tematyka szkoleń oraz ich dokładny harmonogram są każdorazowo wskazywane za pośrednictwem Serwisu na dedykowanej dla danego szkolenia stronie. Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych istnieje możliwość zmiany prelegentów oraz harmonogramu szkolenia.
4. Szkolenie kończy się wręczeniem Certyfikatów.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, przesłanie wypełnionego zgłoszenia za pośrednictwem formularza szkoleniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.gettoknow.pl oraz dokonanie przez Uczestnika opłaty za Szkolenie.
2. O przyjęciu na Szkolenie decyduje zasada kompletności zgłoszeń, tj.:
a. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
b. Dokonanie wpłaty odpowiadającej cenie Szkolenia wskazanej na stronie
c. Akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, bądź poprzez wysłanie drogą pocztową lub e-mailem

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie Szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla rozpoczęcia Szkolenia.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
5. Uczestnik szkolenie – płatnik, upoważnia Organizatora Kancelarię Radcy Prawnego Natalię Gajak-Kurdziel do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
6. Treści przekazane w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem

§3

ZAPŁATA CENY

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje udział w Szkoleniu zgodnie z ofertą Szkolenia zawartą na stronie internetowej, cena ta nie obejmuje noclegu oraz kosztów dojazdu.
2. Uczestnik dokonuje płatności na numer rachunku bankowego wskazany poniżej:
18 1910 1048 2781 1596 7640 0001 Deutsche Bank Polska
3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, na podany przez niego adres e-mail zostaje wysłana faktura VAT.

§4

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

1. Serwis Administratora prowadzony pod adresem strony internetowej www.gettoknow.pl (dalej jako Serwis) wykorzystuje pliki „cookies”.
2. Pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki „cookies” zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików „cookies’, poprzez zmianę ustawień dotyczących „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi „cookies” należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki „cookies” mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
4. Przechowywane pliki „Cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach. Więcej informacji w polityce prywatności.

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uczestnikom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora oraz podpisane przez Uczestnika.
2. W celu odstąpienia od umowy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Uczestnika udziału w Szkoleniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gtk.lawbusiness@gmail.com , w tytule wpisując ODSTĄPIENIE.
3. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
4. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnicy Szkolenia mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Szkolenia w terminie 3 dni po zakończeniu szkolenia.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora gtk.lawbusiness@gmail.com, w tytule wpisując REKLAMACJA.
3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
a) oznaczenie Uczestnika w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email;
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Organizator w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

§7

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

1. Do dania rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze Szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, po upływie przysługującego Uczestnikowi terminu do odstąpienia od umowy, obowiązują następujące zasady, dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu opłaty i pobierania należnej opłaty:
a. Rezygnacja ze Szkolenia odbywa się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora gtk.lawbusiness@gmail.com, w tytule wpisując REZYGNACJA. Rezygnacje w innej formie niż pisemne np. telefoniczne lub przez wysłanie sms, za pośrednictwem mediów społecznościowych itp., nie zostaną uwzględnione.

b. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcia udziału w Szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane Szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, tak jakby wziął w nim udział.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Natalia Gajak-Kurdziel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B, 52-200 Komorowice NIP: 573-277-98-24 (dalej jako: Serwis lub ADO)
2. Dane kontaktowe Administratora Natalia Gajak-Kurdziel prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B, 52-200 Komorowice NIP: 573-277-98-24
3. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w Serwisie.
4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Dane osobowe udostępniane będą patronom szkoleń współpracującym z Organizatorem w celach marketingu własnych produktów lub usług patronów i partnerów.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z udziałem Uczestnika w Szkoleniu, m. in. podmiotom realizującym płatności.
8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Uczestnik ma ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

§9

PUBLIKACJA WIZERUNKU UCZESTNIKA

1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na materiałach ze Szkolenia takich jak: zdjęcia, filmy, nagrania głosu, wypowiedzi, i inne. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 1994 r. nr 24, poz.83).

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Uczestnicy Szkolenia nie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce szkoleń i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania szkoleń z winy Uczestnika.
3. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu .

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego
2. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.