Klauzula informacyjna
I. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Natalia Gajak-Kurdziel prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B, 52-200 Komorowice NIP: 573-277-98-24 (dalej jako: Serwis lub ADO)
II. Dane kontaktowe Administratora Natalii Gajak-Kurdziel prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B , 52-200 Komorowice NIP: 573-277-98-24
III. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem oraz realizacji usług złożonych w Serwisie, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
IV. Dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, w tym w drodze telefonicznej lub elektronicznej (w przypadku wyrażenia zgody) bądź też w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
V. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
a) Podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) Prawnie uzasadniony interes właściciela Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f RODO ),
c) Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).
VI. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W pozostałym zakresie dane osobowe
żytkownika będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
VII. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych np. firma przewozowa, dostawca usług IT oraz innym upoważnionym na podstawie i w granicach obowiązującego prawa podmiotom.
VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić realizację zamówienia.
IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownika prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
X. W celu wykonywania powyższych uprawnień uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy: gtk.lawbusiness@gmail.com zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz treść żądania.
XI. W każdej chwili przysługuje Użytkownika prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
XII. Więcej informacji szczegółowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych
osobowych znajdziecie Państwo w Regulaminie oraz Polityce Prywatności na stronie
www.gettoknow.pl